Logo
Header with logo

Gwynedd

Please note there is an English translation below with all the information about the Personal Assistant Survey from The Welsh Government.

Cynorthwywyr Personol yng Nghymru - 8 October 2021

Deall yn well y Gweithlu Cynorthwywyr Personol

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi’r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn well, a byddent yn ddiolchgar pe baech yn cymryd rhan yn yr arolwg annibynnol rydym wedi'i gomisiynu am Gynorthwywyr Personol.

Rydym wedi gofyn i Brifysgol De Cymru a Data Cymru gynnal arolwg i ofyn am wybodaeth am y math o gymorth rydych yn ei ddarparu, eich cyflog, eich profiad, a'ch barn am y gwaith rydych yn ei wneud. Mae'r wybodaeth yn ddienw ac yn gyfrinachol – ni fydd yn bosib eich adnabod. Ni fydd yn cael ei rhannu â'ch cyflogwr/wyr nac unrhyw un arall. Rydym yn gofyn cwestiynau tebyg i gyflogwyr mewn arolwg ar wahân. Dydyn ni ddim yn gofyn i bobl am safon y gofal y maen nhw’n ei roi neu'n ei dderbyn.

Rydym yn disgwyl y bydd yr arolwg ar gael mis Tachwedd a byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn treulio ychydg o amser yn rhannu eich barn gyda ni. Diolch yn fawr iawn.

Pam rydym yn gofyn am y wybodaeth?

Rydym yn gwybod bod Cynorthwywyr Personol yn weithwyr allweddol ac yn parhau i chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi pobl i gadw'n ddiogel drwy gydol y pandemig, trwy roi gofal a chymorth a galluogi pobl i fyw eu bywydau'n annibynnol. Heb eich help chi, fyddai hynny ddim yn bosib.

Ond dydyn ni ddim yn gwybod digon am Gynorthwywyr Personol i allu deall y materion rydych yn eu hwynebu a sut y gallwn sicrhau eich bod chi’n cael yr un hawliau a chyfleoedd sydd ar gael i bobl eraill yn y gweithlu gofal cymdeithasol. Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi sefydlu'r Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol i helpu i ddatblygu a darparu gwell cyfleoedd i Gynorthwywyr Personol ac eraill sy'n rhan o’r gweithlu gofal cymdeithasol. Gallwch ddarllen mwy yma:- Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol.

Mae'r Fforwm yn cytuno mai'r Cyflog Byw Gwirioneddol ddylai fod yr isafswm cyflog i weithwyr gofal cymdeithasol, a hynny’n bennaf am na ddylai'r rhai sy'n gofalu am ein hanwyliaid drwy'r amseroedd anoddaf fod ymhlith y rhai syn cael y lleiaf o gydnabyddiaeth ariannol yn ein cymdeithas. Rydym angen eich help er mwyn gallu cyflawni hyn ichi.

Sut byddwch chi'n gwybod nad twyll yw hwn?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am bwy ydym ni, anfonwch e-bost at yr Athro Mark Llewellyn (mark.llewellyn@southwales.ac.uk) ym Mhrifysgol De Cymru (mae rhagor o wybodaeth am Mark ar gael yma). Gallwch ofyn am gael siarad â Mark neu ei gydweithiwr Dr Sarah Wallace - sarah.wallace@southwales.ac.uk). Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gan Data Cymru – cysylltwch â Mark neu Sarah os hoffech siarad â rhywun o'r sefydliad hwnnw.

Fel arall, gallwch siarad â'ch gwasanaeth cymorth taliadau uniongyrchol lleol, y swyddog taliadau uniongyrchol yn eich awdurdod lleol neu un o’r darparwr yswiriant. Mae’r rhain wedi gweithio gyda ni i ddatblygu'r arolwg a byddant yn gallu tawelu eich meddwl. Gallwch hefyd gysylltu ag AsesuaThaliadauUniongyrchol@llyw.cymru yn Llywodraeth Cymru i gadarnhau bod hwn yn gais dilys.

Diolch yn fawr iawn. Gobeithio y byddwch yn gallu ein helpu i wneud y gwelliannau sydd eu hangen.

Yours sincerely,

D J Clayton

Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Social Services and Integration Directorate

Letter from the Welsh Government Llywodraeth Cymru - 8th October 2021

Personal Assistants in Wales

Better Understanding the Personal Assistant Workforce

The Welsh Government want to better support people working in social care and would be grateful if you would take part in the independent survey we have commissioned about Personal Assistants.

We have asked University of South Wales and Data Cymru to run a survey to ask for information about the type of support you provide, your pay, your experience and your thoughts about the work you do. The information is anonymous and confidential – nothing will be able to identify you. It will not be shared with your employer(s) or anyone else. We are asking employers similar questions in a separate survey. We are not asking people about the quality of care they give or receive.

We expect the survey will be available in November and we would be very grateful if you could take some time to share your views with us. Thank you very much.

Why are we asking for this information?

We know Personal Assistants are key workers and continue to play a critical role in supporting people to stay safe throughout the pandemic, providing care and support and enabling people to live their lives independently. Without your help that would not be possible.

But we do not know enough about Personal Assistants to be able to understand the issues that you face and how we can ensure that you can access the same, rights and opportunities offered to others in the social care workforce. The Welsh Government Ministers have established the Social Care Fair Work Forum to help develop and deliver better opportunities for Personal Assistants and others who make up the social care workforce. You can read more here:- Social Care Fair Work Forum.

The Forum agrees that the Real Living Wage should be the minimum pay received by social care workers not least because those who care for our loved ones through the most difficult of times should not be amongst the least rewarded in our society. We need your help to deliver this for you.

How do you know this is not a scam?

If you have any questions or concerns about who we are, please email Professor Mark Llewellyn (mark.llewellyn@southwales.ac.uk) at the University of South Wales (more information about Mark can be found here). You can ask to speak to Mark or his colleague Dr Sarah Wallace (sarah.wallace@southwales.ac.uk). The survey is being run by Data Cymru – please contact Mark or Sarah if you’d like to speak to someone from that organisation.

Alternatively, you can speak to your local direct payment support service, the direct payment officer in your local authority or one of the insurance providers who have worked with us to develop the survey and will be able to re-assure you. You can also contact the Welsh Government Assessment&DirectPayments@gov.wales to confirm this is a genuine request.

Thank you so much. I hope you will be able to help us make the improvements that are needed.

Yours sincerely,

D J Clayton

Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio Social Services and Integration Directorate

Do you want to know more about Direct Payments?

Please see the flyer below for more information. You can download the form HERE or by clicking on the flyer.

Annwyl gydweithiwr

Bydd rhaglen cymorth gweithwyr (EAP) a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar waith o 4ydd Rhagfyr, gan gynnig ystod o gefnogaeth llesiant i'r rheini a gyflogir yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn y sectorau preifat a gwirfoddol yng Nghymru gan gynnwys cynorthwywyr personol. (Byddem yn annog i holl weithwyr gofal cymdeithasol cyflogedig hynny sydd eisoes â mynediad at EAPs presennol i barhau i'w defnyddio).

Bydd yr EAP yn cael ei gynnig gan Care First sy'n cyflogi cwnselwyr sydd â chymwysterau proffesiynol ac arbenigwyr gwybodaeth. Mae ganddyn nhw brofiad o helpu pobl i ddelio â phob math o faterion ymarferol ac emosiynol sy'n gysylltiedig â lles, materion teuluol, perthnasoedd, rheoli dyledion, y gweithle, a llawer mwy.

Er mwyn helpu pobl i ddeall y gwasanaethau a gynigir yn well, bydd gweminar ar 2 Rhagfyr 2020 am 3.30pm (am awr gan gynnwys cyfle i ofyn cwestiynau). Mae'r weminar hon yn agored i bawb sy'n cael eu cyflogi ym maes gofal cymdeithasol, yn y sectorau preifat a gwirfoddol yng Nghymru. Y ddolen i'r weminar yw https://attendee.gotowebinar.com/register/2484630607866568462 felly cliciwch yma i archebu lle.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu'r wybodaeth hon gyda sefydliadau perthnasol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch EAPqueries@socialcare.wales

Dear Colleague

A Welsh Government-funded employee assistance programme (EAP) will be in place from 4 December, offering a range of well-being support to those employed in the social care workforce in the private and voluntary sectors in Wales, including personal assistants. (We would encourage all those employed social care workers who already have access to existing EAPs to continue using them).

The EAP will be offered by Care First who employ professionally qualified counsellors and information specialists. They are experienced in helping people deal with all kinds of practical and emotional issues related to well-being, family matters, relationships, debt management, the workplace, and much more.

To help people better understand the services on offer, there will be a webinar on the 2 December 2020 at 3.30pm (for an hour including an opportunity to ask questions). This webinar is open to all those employed in social care in the private and voluntary sectors in Wales. The link to the webinar is https://attendee.gotowebinar.com/register/2484630607866568462 so please click here to book a place.

We would be grateful if you could share this information with all relevant organisations.

If you have any queries please email EAPqueries@socialcare.wales

Asha Hassan

Cydlynydd Gwella a Datblygu /Improvement and Development Co-ordinator

Gwefan/Website: gofalcymdeithasol.cymru/socialcare.wales

Direct Payments Guidance - Uk Government Furlough Scheme

We have been receiving some enquiries from people who receive Direct Payments asking if they should be making use of the above scheme as announced recently by the UK Government.

This scheme has been designed to stop UK Companies from making large scale redundancies following the loss of business they are suffering due to the ‘Coronavirus’ shut down. Companies are allowed to place their staff on ‘Furlough’ and during this period the UK Government has agreed to pay up to 80% of these peoples wages.

We have looked at this from a Direct Payments perspective. We are of the opinion that the ‘Furlough’ scheme would not be appropriate for Direct Payments employers for the following reasons:

 • The need/demand for the DP service has not gone away. All people who receive DP’s still require the service they are commissioning whether they have temporarily suspended the service or not.
 • Gwynedd Council has not withheld any DP monies, and does not intend to do so. As employers the people who receive DP’s are still able to pay their staff and we would expect that they continue to do so. Good Staff are difficult to recruit therefore retention of staff during this period is critical to avoiding another problem when the coronavirus pandemic is over.

Scenarios

 1. Person who receives DP decides to self isolate and send staff home: Under this scenario the staff are fit and able to work but the person receiving the DP has decided to self isolate. We believe that the staff should continue to be paid in full according to their normal hours of work.
 2. Staff member is self isolating due to having symptoms of coronavirus: Under these circumstances the staff member is entitled to statutory sick pay.
 3. Staff member is self isolating but has no symptoms: This would be treated as unpaid leave.
 4. Staff member is taking time off to care for children: This would be treated as unpaid leave.

We hope that this helps to explain the situation regarding the Uk Government Furlough scheme. If you require any further help please contact the Direct Payments Office by emailing: desgtaliadauuniongyrchol@gwynedd.llyw.cymru.

Please find our Autumn Newsletter below. Please click on the image to open the letter.


Autumn Newsletter (Welsh)

Autumn Newsletter (English)

New PA Guidebook available.

There is a new PA Guidebook available and it can be found www.paonlineguidebookwales.co.uk.

This online resource aims to provide anyone who is either already working as a Personal Assistant in social care or thinking of joining the profession with an up-to-date and accessible way to learn more about the role of the PA, gain awareness of the key issues PAs face and access sources of further information, learning and support.


Your Local Support Team

The Rowan Organisation has a small team of Independent Living Advisers; Jan, Jacqui, Mandy and Hannah, who provide support across Conwy, Gwynedd, Denbighshire and beyond, along with our North Wales Direct Payments Manager Gail. The project is overseen by Karen Smith, our Deputy Chief Executive, who also lives in North Wales.

Between us, the team has a wealth of knowledge and experience and our aim is to provide you with high quality information and support with regards to Direct Payments and how you can use them to achieve your outcomes.

We have compiled an extensive information pack which can be provided bilingually or in other preferred formats and we complement this with additional resources and support to help you to understand about Direct Payments and how they can be beneficial to you. We also provide support with practical tasks including the completion of associated paperwork, recruiting new staff and of course, ongoing support to become, and continue to be, a good employer. We work closely with the locally based payroll and managed accounts staff to ensure that these services are also tailored to your individual requirements, should you choose to access them, and that communication between us all is effective.

We hope that in time, people receiving Direct Payments will benefit from increased confidence and independence and naturally, this will result in you requiring less support from ourselves. However, should your circumstances change for any reason and you`d like a little helping hand, please remember that we are here to help so if you contact us, we will pick up where we left off.

Our Head Office is based in Coventry and is staffed between the hours of 9am and 5pm, Monday to Friday however local staff are based within the locality in order to provide community based support.

To contact us, please contact our Information Team on the Freephone numbers of:

 • 01248 668750 for Welsh Speakers
 • 0800 783 1755 for English Speakers

You can also e-mail us via the welsh language information team on gwybodaeth@therowan.org or via the English email address of info@therowan.org

We look forward to hearing from you!

Our team is made up of...

Name Role One-Page-Profile
Karen Smith Deputy Chief Executive Officer Click here to see Karen's profile
Gail Silver North Wales Direct Payments Manager
Jan Dodd Independent Living Advisor Click here to see Jan's profile
Jacqui Renwick Independent Living Advisor Click here to see Jacqui's profile
Mandy Morsley Independent Living Advisor Click here to see Mandy's profile
Hannah Stokes Independent Living Advisor

Gwynedd Peer Support Group

Would you like to meet other people who receive direct payments in Gwynedd?

Peer Support Groups offer an invaluable opportunity to share ideas and suggestions as to how things may be improved...not only between yourselves, but to us, The Rowan Organisation, to your Local Authority and to other local community and voluntary organisations.

The group will give a great opportunity to meet and provide mutual support to fellow Direct Payments users, discuss matters of concern, share ideas and good practice and the opportunity to socialise.

If you are interested in starting a local group please speak to your local ILA or contact our Information Service on 02476 322860.

We look forward to meeting you.

Gwynedd County Council

To find out more about Direct Payments in Gwynedd, please visit their website here e-mail gcgc@gwynedd.gov.uk or refer to the http://www.gwynedd.llyw.cymru website for the contact details for each region.


North Wales - Support Planning & Direct Payments Support Presentation


Cyrsiau Hyfforddi Sylfaenol ar gyfer cyflogwyr Taliadau Uniongyrchol (Yn trefn y wyddor)

Basic Training Courses in Gwynedd for DP Employers (In alphabetical order)

Coleg Llandrillo Menai – Bangor (01248 370125), Dolgellau (01341 422827), Pwllheli (01758 701385) campws –gofynnwch i Siw Owen am cyrsiau yn Arfon ac Iona Jones am cwrsiau yn Dwyfor & Meirionydd. Chwilich am cyrsiau ar busnes@LlandrilloMenai. – Mae yna amryw o cyrsiau fel Thrin a codi

Coleg Llandrillo Menai – Bangor (01248 370125), Dolgellau (01341 422827), Pwllheli (01758 701385) sites –Ask Siw Owen for courses in Arfon and Iona Jones for courses in Dwyfor & Meirionydd. Check out courses on busnes@LlandrilloMenai. – Variety of courses including Lifting & Handling

Groundworks – 01978 757524 or info@groundworknorthwales.org.uk- Mae yna amryw o cyrsiau fel Thrin a codi

Groundworks – 01978 757524 or info@groundworknorthwales.org.uk – Variety of courses including Lifting & Handling

First.aid@4minutes – 01628 569922 – first.aid@4minutes.co.uk – Andy Crowhurst MD. Dewis o gyrsiau ystafell ddosbarth yn unig / ystafell ddosbarth ac ar-lein neu ar-lein yn unig. Mae Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW), Cymorth Cyntaf Pediatrig, cwrs CPR (diweddaru blynyddol), cwrs Trin â Llaw (nid yw'n ymarferol os ar-lein - angen i fod mewn ystafell offer ar gyfer hyn). Ymhell i deithio i gyrsiau ond gallai ar-lein addasu rhai staff TU.

First.aid@4minutes – 01628 569922 – first.aid@4minutes.co.uk – Andy Crowhurst MD. Choice of classroom only/ classroom and online or online only courses. First Aid at Work (FAW), Paediatric First Aid, CPR course (annual refresher), Manual Handling course (not practical if online – needs to be in an equipment room for this). Far to travel to courses but online could suit some DP staff.

Mantell Gwynedd – 01286 672626 or 01341 422575. www.mantellgwynedd.com- maent yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ac mae rhai yn berthnasol, e.e. Cymorth Cyntaf (15/03/18) a Bwyd mewn Arlwyo (21/02/18) ond nid Trin â Llaw.

Mantell Gwynedd – 01286 672626 or 01341 422575. www.mantellgwynedd.com- they offer a variety of courses and some are relevant e.g. First Aid (15/03/18) and Food in Catering (21/02/18)but not Manual Handling.

Medi – Tec – Bangor - 01248 672693 – Cyrsiau Cymorth Cyntaf, CPR a Epi Pens - dim Trin â Llaw

Medi – Tec – Bangor - 01248 672693 – First Aid, CPR & Epi Pens courses – no Manual Handling

Seren Cyf – Blaenau Ffestiniog – 01766 832378 – joannef@serencyf.org – Cyrsiau sy'n agored i'r cyhoedd yw Cymorth Cyntaf Argyfwng, Diogelwch Tân Lefel 2, Iechyd a Diogelwch Lefel 2 yn y Gweithle, Diogelwch Bwyd Lefel 2, Symud a Thrin Diogel (pethau sy'n symud nid pobl). Nid ydynt yn cynnig Ymdrin â Llawlyfr â Holl. E-bostiwch am brisiau a gallwch ddyfynnu ar gyfer hyfforddiant grŵp.

Seren Cyf – Blaenau Ffestiniog – 01766 832378 – joannef@serencyf.org – Courses open to the public are Emergency First Aid, Level 2 Fire Safety, Level 2 Health & Safety in the Workplace, Level 2 Food Safety, Safe Moving & Handling (moving things not people). They do not offer a Manual Handling with hoist. Please email for prices and can quote for group training.

SNAP Cymru – Cardiff (but office in Bangor) – 0845 120 3730 www.snapcymru.org – gweler y llyfryn hyfforddi sydd ynghlwm - dim trin â llaw ond rhai rhai diddorol eraill - gweler hyfforddiant arbenigol

SNAP Cymru – Cardiff (but office in Bangor) – 0845 120 3730 www.snapcymru.org – see training brochure attached – no Manual Handling but some other interesting ones – see specialist training.

Do you need money for for training?

If you employ your own care and support staff using a social care budget or your own money you can apply to Skills for Care to get money for training for you and your personal assistant. The money that is available is called individual employer funding.

Examples of the type of training you could use the money for are:-

 • Moving & Assisting
 • First Aid
 • Communication
 • Dementia Awwareness
 • Risk Assessment

To apply for the money and for further information please click here.

WALES COUNCIL FOR VOLUNATARY ACTION

Training and Events Digest

Fundraising camp - 25 September, Cardiff

Brought to you by UK Fundraising, WCVA, Institute of Fundraising and the Wales Millennium Centre, this ‘unconference’-style event is ‘informal and relentlessly practical’ and completely shaped by the fundraising questions you want answered!

Spend a day learning, talking about and maybe even solving the issues and challenges you face in your fundraising. Learn from other fundraisers in your area, find out how they've dealt with similar problems, and share your experience. Find out more about this unique event and book your place by clicking on the link above.

For further Events and Training dates please click here.

UNISON Cymru/Wales Personal Learning Grants

For UNISON MEMBERS working in a social care setting, e.g. local authority, private or charity-run/voluntary aided homes or employed directly by individuals.

For further information please click here.

Welsh Council for Voluntary Action - Training and events digest.

Get the knowledge, skills and confidence to plan, prepare and deliver training sessions with this three day accredited course. One of our most popular courses, Training Skills gives you an overview of learning theory, provides practical planning tools for designing and evaluating, and helps prepare you for delivering your training. The course is ideal for those who are new to training and/or may have taken on a training role in their organisation for the first time.

For further information and details please click here.

Betsi Cadwalade University

Betsi Cadwaladr University Health Board are pleased to offer Leadership & management, Manual Handling and Violence & Aggression training.

New dates have been released for the following sessions:-

HCSW CPD Sessions, including:-

 • Sensory Loss
 • Catheter Care
 • Nutrition
 • Stress
 • Documentation
 • De-escalation and Breakaway in Dementia Care
 • Fairness, Rights and Responsibilities

If you would to make a booking or further information regarding available courses or room hire across North Wales, please e-mail ABH.TrainingGroup@wales.nhs.uk.

Awareness courses and software training for disabled people

Click on this link for further information.

Free staff training/ fforddiant staff am ddim

The CADCentre UK Ltd is an approved training provider working in partnership with the Welsh Government to deliver the Work Based Learning training scheme. The aim of the scheme is to provide high-quality vocational training and assessment without incurring any financial costs to the employer whatsoever.

The training courses are FREE OF CHARGE and, after successful completion, the staff will receive City & Guilds certification. The training is predominantly for Welsh speaking staff, however if you have English speaking staff who are interested they can work on a 1:1 ratio.

Courses available are:-

 • Using IT - This course is suitable for all employees who use a computer on a daily basis. The qualification consists of training in Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc) along with Improving Productivity by Using IT and IT User Fundamentals. (There is also an advanced course for competent IT Users).
 • Business & Administration - This course is suitable for any staff in an administrative position. The qualification covers a wide range of topics from managing customer relations to using IT systems.
 • Customer Service - This course is for staff who are responsible for delivering customer service and who interact directly with the customer, for example sales or retail staff, staff working on service desks, call centre staff, etc. (This course is only available through the medium of Welsh).
 • Keyskills - Communication and Application of Number Keyskills are delivered alongside the qualifications and are at levels 1 or 2.
 • All training is delivered on-site and employees are eligible for the courses if they meet the following criteria:
  • Not on any other scheme which is funded by the government.
  • Contracted to work 30+ hours per week
  • Have been an EU resident for at least 3 years

For further information on the courses or to find out more please call Shareen Jarrett directly on Freephone 0808 2000 129 or you can e-mail shareen.jarrett@cadcentreuk.com.

Free training from Denbighshire Council

Denbighshire County Council is pleased to offer free training to Direct Payment Recipients and their staff, free of charge.

For further details, please visit their website or contact the Training Department at:

Workforce Development Team,
Russell House,
Churton Road,
Rhyl,
Denbighshire,
LL18 3DP

Alternatively, we can support you to identify courses with the local colleges, such as those offered by Llandrillo.

Coleg Llandrillo Cymru,
Llandudno Road,
Rhos-on-Sea,
LL28 4HZ.

Telephone: 01492 546 666

Fax: 01492 543 052

E-mail: admissions@llandrillo.ac.uk

Coleg Llandrillo Rhyl,
Cefndy Road,
Rhyl,
Denbighshire,
LL18 2HG.

Telephone: 01745 354 797

Fax: 01745 334 315

E-mail: rhyladmissions@llandrillo.ac.uk

New Horizons with G2G Communities and the Open University

G2G Communities are offering training courses and Open University flexible training courses, some of which may be free. All courses are supported and flexible with drop in sessions and virtual support.

More information is available in their leaflet.

Click here to go to go to our vacancies page.


Coming soon our resource directory.


facebook logo twitter logo 2 tiks credability Skills for care Disability confident committed Disability confident committed Disability confident committed