Logo
Header with logo

Conwy

The Rowan Organisation has a small team covering Conwy and Denbighshire, comprising of Karen Smith (Deputy Chief Executive Officer), Richard Roberts (North Wales Direct Payments Manager) and Independent Living Advisers; Jan Dodd, Fiona Owens, Mel Phillips and Jacqui Renwick.

Between us, we have a wealth of knowledge and experience and our aim is to provide you with information and support with regards to Direct Payments.

In the initial stages, we can provide general information about Direct Payments and of how they may suit your needs. Then, should you decide to proceed with Direct Payments, we can support you with the practical tasks such as opening a bank account, the completion of associated paperwork, recruiting new staff and of course, ongoing support to become, and continue to be, a good employer.

We hope that in time, people receiving Direct Payments will benefit from increased confidence and independence and naturally, this will result in you requiring less support from ourselves. However, should your circumstances change for any reason, and you`d like a little helping hand, please feel free to contact us and we will pick up where we left off.

Our Head Office is based in Coventry and we also have a Welsh office in Bangor, in order to provide our services bilingually. From here, payroll is processed for all welsh speakers in Wales. Payroll is also provided for some non-welsh speakers, and it is the hope that eventually, all welsh direct payments recipients will have their payroll processed in the welsh office.

Head Office is manned between the hours of 9am and 5pm, Monday to Friday.

The Welsh office is manned Monday to Thursday 9.00am til 5.00pm and from 9.00am til 4.30pm on Fridays.

To contact us, please contact our Information Team on the freephone numbers of:

01248 668750 for Welsh Speakers

0800 783 1755 for English Speakers

Fax: 01248 668751

You can e-mail the Information Service.

Our Welsh Office Address is:-

The Rowan Organisation
Ty Menai
Parc Menai Business Park
Ffordd Penlan
Bangor
Gwynedd
LL57 4HJ

We look forward to hearing from you!

Our team is made up of...

Name Role One-Page-Profile
Karen Smith Deputy Chief Executive Officer Click here to see Karen's profile
Richard Roberts North Wales Direct Pasyments Manager Click here to see Richard's profile
Jan Dodd Independent Living Advisor Click here to see Jan's profile
Jacqui Renwick Independent Living Advisor Click here to see Jacqui's profile
Fiona Owens Independent Living Advisor
Mel Phillips Independent Living Advisor Click here to see Mel's profile

Conwy and Denbighshire Peer Support Group

Would you like to meet other people who receive direct payments in Conwy or Denbighshire?

The Conwy and Denbighshire Peer Support Group offers DP recipients with a great opportunity to both provide, and receive support from others. The best people to offer guidance on a subject such as Direct Payments are always those who have first hand knowledge and experience.

Peer Support Groups offer an invaluable opportunity to share ideas and suggestions as to how things may be improved...not only between yourselves, but to us, The Rowan Organisation, to your Local Authority and to other local community and voluntary organisations.

The group gives a great opportunity to meet and provide mutual support to fellow Direct Payments users, discuss matters of concern, share ideas and good practice and the opportunity to socialise.

Unfortunately the Support Group for Conwy & Denbighshire no longer meet due to lack of support and resources. If you are interested in starting a local group please speak to your local ILA or contact our Information Service on 02476 322860.

We look forward to meeting you.

Conwy County Borough Council is committed to ensuring that Direct Payments will be offered to all those who meet the eligibility criteria, as a way of meeting assessed care needs.

To find out more about Direct Payments in Denbighshire, please visit their website here or telephone Conwy County Borough Council on 01492 574000.


Newyddion da diweddar i gwmnïau cydweithredol bach yng Nghymru!

Bydd newidiadau i reoliadau* gofal cartref yn caniatáu i fwy o gwmnïau cydweithredol ymddangos. Bydd hyn o ddiddordeb arbennig i bobl sy'n cyflogi eu Cynorthwywyr Personol eu hunain drwy ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol neu ddulliau eraill. Dyma'r hyn sy'n bosibl bellach:

1. Gall teuluoedd, gofalwyr a phobl sy'n cyflogi eu gofalwyr personol eu hunain bellach uno i ffurfio cwmni cydweithredol. Gall cynorthwywyr personol bellach gael eu cyflogi gan y cwmni cydweithredol a chynorthwyo aelodau'r cwmni cydweithredol. Ni all y cwmnïau cydweithredol hyn ddarparu gofal a chymorth i fwy na phedwar o bobl. Cyn y newidiadau diweddar i reoliadau, byddai'r math hwn o gwmni cydweithredol bach wedi gorfod wynebu'r un lefel o reoleiddio â sefydliad gofal cartref mawr.

2. Gall Cynorthwywyr Personol bellach ddod at ei gilydd i ffurfio cwmni cydweithredol er mwyn cefnogi ei gilydd ac i hysbysebu eu gwasanaethau i deuluoedd a dinasyddion. Ni fydd y trefniant hwn yn cael ei reoleiddio.

Beth arall sydd angen i chi ei wybod…

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cwmni cydweithredol a busnesau preifat sy'n cynnig gwasanaethau gofal a chymorth?

Mae cwmni cydweithredol yn eiddo i'w aelodau, pobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal a chymorth, eu teuluoedd, eu ffrindiau a phobl sy'n gweithio fel Cynorthwywyr Personol, a nhw sy'n ei reoli.

Mewn cwmni cydweithredol, mae'r bobl sy'n derbyn gofal a chymorth yn berchen ar y sefydliad ac mae ganddynt reolaeth drosto, ac maent yn chwarae rhan lawn mewn penderfyniadau strategol a hirdymor. Mae pobl yn parhau i reoli eu gwasanaethau, gan gynllunio pecynnau cymorth yn seiliedig ar eu gofynion personol eu hunain.

Ym mha ffordd y bydd cwmni cydweithredol o fudd i mi?

Mae cwmnïau cydweithredol yn cynnig manteision i bob aelod – dyma’r hyn y gallwch ei ddisgwyl:

 • Mwy o gyfleoedd i gwrdd â phobl eraill sy'n aelodau o gwmni cydweithredol er mwyn rhannu gwasanaethau cymorth, cymdeithasu a threfnu gweithgareddau gyda'ch gilydd.
 • Cyfuno Taliadau Uniongyrchol ac adnoddau eraill i brynu cymorth gan Gynorthwywyr Personol ac i rannu gweithgareddau cymdeithasol.
 • Gall cymryd rhan mewn cwmni cydweithredol eich helpu i gyflawni eu lles unigol drwy gynyddu eu hannibyniaeth, gan roi cyfleodd newydd ar gyfer dysgu, ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol, chwarae mwy o ran yn eu cymuned a chael y cyfle i helpu eraill.
 • Cynllunio ar gyfer eich trefniadau gofal a chymorth yn yr hirdymor er mwyn iddo barhau yn y dyfodol.

Ar gyfer Cynorthwywyr Personol a gyflogir gan y cwmni cydweithredol:

 • Bydd bod yn aelod o gwmni cydweithredol yn ei gwneud yn haws i Gynorthwywyr Personol gynnig eu gwasanaethau i nifer o wahanol bobl sydd hefyd yn aelodau o'r cwmni cydweithredol. Mae hyn y caniatáu mwy o hyblygrwydd ac hefyd yn ei gwneud yn haws i bobl sy'n aelodau ddod o hyd i gymorth Cynorthwyydd Personol.

Ar gyfer aelodau o'r teulu a ffrindiau sy'n aelodau o'r cwmni cydweithredol:

 • Gall teuluoedd, gofalwyr a phobl sy'n defnyddio Taliadau Uniongyrchol ddod at ei gilydd i sefydlu cwmni cydweithredol a fydd yn cyflogi Cynorthwywyr Personol. Mae hyn yn ddatrysiad amgen i un person fod yn gyfrifol am gyflogi Cynorthwywyr Personol. Gall y cwmni cydweithredol nawr gyflogi Cynorthwywyr Personol yn ei enw ei hun a gall gytuno ar sut i reoli a rhannu ei gymorth ymysg ei aelodau.

Mae Cydweithredu i Ofalu yn gweithio gyda'r ‘Family First Co-operative’ sef y grŵp cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu'r math hwn o fodel cydweithredol. Rydym wedi gweithio gyda'r grŵp hwn er mwyn symud drwy'r camau sy'n ofynnol i ffurfio cwmni cydweithredol llwyddiannus.

"Yn ein barn ni, rydym wedi cyrraedd pwynt cyffrous iawn yn ein taith, sy'n cadarnhau ymrwymiad pawb sy'n rhan o ofal ein merch ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau ei diogelwch a'i lles yn y dyfodol ar y cyd. Mae hefyd yn adeg i fyfyrio ar y cymorth anhygoel rydym wedi'i gael gan Gydweithredu i Ofalu” - Aelod o'r Family First Co-operative

Rydym wedi rhoi trosolwg o'r camau yn ein gêm fwrdd “Llwybr i Gydweithredu”. Beth am gael golwg arni yma:

* Bydd y rheoliadau cael eu trafod gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr a dônt i rym ym mis Ebrill 2018.

Recent good news for small co-operatives in Wales!

Changes to domiciliary care regulations* will allow more co-operatives to emerge. This will be of particular interest to people who employ their own Personal Assistants using Direct Payments or other means. Here's now what's possible:

1. Families, carers and people who employ their own personal assistants can now join together to form a co-operative. Personal assistants can now be employed by the co-operative and can provide assistance to the members of the co-operative. These co-operatives can provide care and support to no more than four people. Before the recent changes to regulations, this type of small co-operative would have faced the same level of regulation as a large domiciliary care organisation.

2. Personal Assistants can now join together to form a co-operative for to support one another and to advertise their services to families and citizens. This arrangement will not face regulation.

This is what else do you need to know…

What’s the difference between a co-operative and a privately owned businesses offering care and support services?

A co-operative is owned and under the control of its members, people who are receiving care and support services, their families, their friends and people who work as Personal Assistants.

In a co-operative, the people who receive care and support have ownership and control over the organisation, and are fully involved in strategic and long-term decisions. People stay in control of their services designing packages of support based on their own personal requirements.

How will a co-operative benefit me?

Co-operatives provide benefits for all their members - here’s what you can expect:

 • More opportunities to meet with other people who are co-operative members to share support services, socialise and plan activities together.
 • Pooling of Direct Payments and other resources to purchase support of Personal Assistants and for sharing social activities.
 • Participation in a co-operative can help you better achieve your individual well-being by increasing your independence, giving new opportunities for learning, growing your social networks, playing a bigger role in your community and having the chance to help others.
 • Planning for your care and support arrangements for the long-term so it continues into the future.

For Personal Assistants employed by the co-operative:

 • Being a member of a co-operative will make it easier for Personal Assistants to offer their services to a number of different people who are also members of the co-operative. This allows greater flexibility and also makes it easier for people who are members to find Personal Assistant support.

For family members and friends who are members of the co-operative:

 • Families, carers and people using Direct Payments can get together to set up a co-operative that will employ Personal Assistants. This is an alternative solution to one person being responsible for employing Personal Assistants. The co-operative can now employ Personal Assistants in its own name and can agree how to manage and share their support amongst its members.

Care to Co-operate is working with the ‘Family First Co-operative’ who will be the first group in Wales to adopt this type of co-operative model. We have worked with the group to move through the stages required to form a successful co-operative.

“We feel we have reached a really exciting point in our journey, which confirms the commitment of all involved in our daughter's current care, to collectively ensure her future security and wellbeing. It’s also time to reflect on the enormous support which we have received from Care to Co-operate” - Member of the Family First Co-operative

We’ve given an overview of the stages in our “Road to Co-operation” board game. Why not take a look here:

* The regulations will be debated by Welsh Government in December and come into force in April 2018.

Please find our Autumn Newsletter below. Please click on the image to open the letter.


Autumn Newsletter (Welsh)

Autumn Newsletter (English)

New PA Guidebook available.

There is a new PA Guidebook available and it can be found www.paonlineguidebookwales.co.uk.

This online resource aims to provide anyone who is either already working as a Personal Assistant in social care or thinking of joining the profession with an up-to-date and accessible way to learn more about the role of the PA, gain awareness of the key issues PAs face and access sources of further information, learning and support.


COLEG LLANDRILLO

01492 546 666
Cyflwyniad I fewn I iaith arwyddion Prydain
Cynhelir yn Denbigh ac Rhos on Sea – Rhan amser – 3 awr yr wythnos am 12 wythnos
Lefel 1 Iechyd a diogelwch ar gyfer gofalwyr- 3.5 awr
Lefel 2 Ymwybyddiaeth o Dementia – 6.5 awr
Symud a thrin pobol yn ddiogel– 20 awr
Lefel 3 Cymorth cyntaf yn y gweithle – 13 awr
Lefel 3 Cymorth cynta mewn argyfwng – 6 awr
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

An introduction to British Sign Language
Held at Denbigh and Rhos on Sea - Part time – 3 hours a week for 12 weeks
Level 1 Health and Safety for Carers - 3.5 hours
Level 2 Awareness of Dementia – 6.5 hours
Moving and Handling People Safely – 20 hours
Level 3 First Aid at Work – 13 hours
Level 3 Emergency First Aid – 6 hours
(There is a cost for all the above training)

BRITISH RED CROSS

Red Cross House, Business Park, Abergele LL22 8LJ
Cymorth cyntaf yn y gweithle - 0844871800
Cymorth cyntaf ar gyfer y cyhoedd- 0344 412 2808
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

Red Cross House, Business Park, Abergele LL22 8LJ
First Aid at Work - 0844871800
First Aid for the public - 0344 412 2808
(There is a cost for the above training)

CONWY COMMUNITIES FIRST – Iechyd cymunedol

E-bost communities.first@conwy.gov.uk
Cymorth cyntaf
Cyrsiau diogelwch bwyd
(Does yna ddim cost ir hyfforddiant uchod)

E-mail communities.first@conwy.gov.uk
First aid
Food safety courses
(There is no cost for the above training)

GWASANAETHAU CEFNOGI CYMDEITHAS DOWN'S SYNDROME

Ffon 0333 12 12 300
E-bost:wales@downs-syndrome.org.uk

Rydym yn darparu hyfforddiant i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaeth cynhwysol i blant ac oedolion â Down’s syndrome. Mae gwybodaeth a chyngor am ddim.
(Codir tâl am rai adnoddau a gwasanaethau hyfforddi)

THE DOWN'S SYNDROME ASSOCIATION SUPPORT SERVICES

Tel 0333 12 12 300
E-mail:wales@downs-syndrome.org.uk

We provide training to anyone with an interest in providing an inclusive service to children and adults with Down's syndrome. Information and advice are free.
(Some resources and training services are charged for)

ST JOHN CYMRU

0345 678 5646

Cymorth cyntaf sylfaenol
Cymorth cyntaf ar gyfwng yn y gweithle
Cymorth cyntaf Pediatric argyfwng
Trin â Llaw - Llwythi Anhygoel
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

0345 678 5646

Basic First Aid
Emergency First Aid at Work
Emergency Paediatric First Aid
Manual Handling - Inanimate Loads
(There is a cost for all the above training)

CYNGOR CYMRU AR GYFER GWEITHRED GWIRFODDOL

0800 2888 329

Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

WALES COUNCIL FOR VOUNTARY ACTION

0800 2888 329

All Wales Basic Safeguarding
(There is a cost for the above training)

HYFFORDDIAN GOGLEDD CYMRU LTD

www.nwtraining.co.uk 01492 543431

Dyfarniad yn yr Egwyddorion Tystysgrif Trin â Llaw
Diogelwch Bwyd Lefel 2, 3 a 4
Cymorth cyntaf mewn argyfwng yn y gweithle Lefel 2
Lefel 3 Cymorth cyntaf Paediatric
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

NORTH WALES TRAINING LTD

www.nwtraining.co.uk 01492 543431

Award in Principles of Manual Handling Certificate
Food Safety Level 2, 3 and 4
Emergency First Aid at Work Level 2
Level 3 Paediatric First Aid
(There is a cost for the above training)

EPILEPSY ACTION

awareness@epilepsy.org.uk 0808 800 5050/01633 253407
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Epilepsi
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

awareness@epilepsy.org.uk 0808 800 5050/01633 253407
Epilepsy Awareness training
(There is a cost for the above training)

CYNGOR CYMRU AR GYFER POBOL BYDDAR

www.wcdeaf.org.uk 01443 485687

Ymwybyddiaeth o Golli Synhwyraidd
Iaith Arwyddion Prydain
Dosbarth darllen gwefysau
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

WALES COUNCIL FOR DEAF PEOPLE

www.wcdeaf.org.uk 01443 485687

Sensory Loss Awareness
British Sign Language
Lip Reading Classes
(There is a cost for the above training)

ANABLEDD DYSGU CYMRU

enquiries@ldw.org.uk 029 2068 1160

Darparu gwasanaeth gwell ar gyfer pobol efo anabledd dysgu
Cyfarthrebu effeithiol efo pobol ac anabledd dysgu
Cyflwyniad i Amodau Sbectrwm Awtistiaeth – Oedolion
Cyflwyniad i Amodau Sbectrwm Awtistiaeth – Plant ac phobol ifanc
Anabledd dysgu ac Dementia – Archwilio fewn y cymorth
Ffordd positif o newid ymddygiad
Deall ac hyrwyddo ffyrdd positif o iechyd a lles
Strategaethau Cymorth Gweledol: Cefnogi Oedolion ag awtistiaeth i ddod yn fwy annibynnol
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

LEARNING DISABILITY WALES

enquiries@ldw.org.uk 029 2068 1160

Delivering Better Services for People with Learning Disabilities
Effective Communication with People with a Learning Disability
Introduction to Autism Spectrum Conditions – Adults
Introduction to Autism Spectrum Conditions – Children and Young People
Learning Disability and Dementia - Exploring Support
Positive Ways of Changing Behaviour
Understanding and Promoting Positive Mental Health and Wellbeing
Visual Support Strategies: Supporting Adults with autism to become more independent
(There is a cost for the above training)

AGORED CYMRU

info@agored.cymru

Lefel 3 Gwobr mewn Iaith Hygyrch i Bobl Byddar
Lefel 3 Tystysgrif mewn cymorth cyfarthrebu
Lefel 3 Diploma mewn cymorth cyfarthrebu
Lefel 2 Diploma mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
Lefel 3 Gowbr mewn cymorth cyntaf mewn argyfwng yn y gweithle
Lefel 3 Gwobr mewn cymorth cyntaf yn y gweithle
Lefel 2/Lefel 3 Diploma mewn iechyd gofal cymdeithasol (oedolion) ar gyfer Cymru
Lefel 3 Diploma mewn iechyd gofal cymdeithasol (Plant a phobol ifanc) ar gyfer Cymru
Lefel 1 Tystysgrif mewn cyflwyniad I iechyd gofal cymdeithasol(oedolion, plant ac phobol ifanc), Blynyddoedd cynnar ac gofal plant Cymru Lefel 2/Lefel 3 gwobr mewn Ymwybyddiaeth Rhagarweiniol o Golli Synhwyraidd
Lefel 3 Diploma mewn Cymorth Ffisiotherapi
Lefel 2 Gwobr mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
Lefel 3 Gwobr mewn Cymorth cyntaf Paediatric
Lefel 3 Diploma mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol
Lefel 2 Gowbr mewn trin a llaw o llwythi enfawr ac phobol
(Mae yna cost I phob hyfforddiant a nodi yn yr uchod)

info@agored.cymru

Level 3 Award in Accessible Language for D/deaf People
Level 3 Certificate in Communication Support
Level 3 Diploma in Communication Support
Level 2 Diploma in Clinical Healthcare Support
Level 3 Award in Emergency First Aid at Work
Level 3 Award in First Aid at Work
Level 2/Level 3 Diploma in Health and Social Care (Adults) for Wales
Level 3 Diploma in Health and Social Care (Children And Young People) for Wales
Level 1 Certificate in Introduction to Health and Social Care (Adults and Children and Young People), Early Years and Childcare – Wales
Level 2/Level 3 Award in Introductory Awareness of Sensory Loss
Level 3 Diploma in Physiotherapy Support
Level 2 Award in Social Care Induction (Wales)
Level 3 Award in Paediatric First Aid
Level 3 Diploma in Occupational Therapy Support
Level 2 Award in Manual Handling of Inanimate Loads and People
(There is a cost for the above training)

Do you need money for for training?

If you employ your own care and support staff using a social care budget or your own money you can apply to Skills for Care to get money for training for you and your personal assistant. The money that is available is called individual employer funding.

Examples of the type of training you could use the money for are:-

 • Moving & Assisting
 • First Aid
 • Communication
 • Dementia Awwareness
 • Risk Assessment

To apply for the money and for further information please click here.

WALES COUNCIL FOR VOLUNATARY ACTION

Training and Events Digest

Fundraising camp - 25 September, Cardiff

Brought to you by UK Fundraising, WCVA, Institute of Fundraising and the Wales Millennium Centre, this ‘unconference’-style event is ‘informal and relentlessly practical’ and completely shaped by the fundraising questions you want answered!

Spend a day learning, talking about and maybe even solving the issues and challenges you face in your fundraising. Learn from other fundraisers in your area, find out how they've dealt with similar problems, and share your experience. Find out more about this unique event and book your place by clicking on the link above.

For further Events and Training dates please click here.

UNISON Cymru/Wales Personal Learning Grants

For UNISON MEMBERS working in a social care setting, e.g. local authority, private or charity-run/voluntary aided homes or employed directly by individuals.

For further information please click here.

Welsh Council for Voluntary Action - Training and events digest.

Get the knowledge, skills and confidence to plan, prepare and deliver training sessions with this three day accredited course. One of our most popular courses, Training Skills gives you an overview of learning theory, provides practical planning tools for designing and evaluating, and helps prepare you for delivering your training. The course is ideal for those who are new to training and/or may have taken on a training role in their organisation for the first time.

For further information and details please click here.

Betsi Cadwalade University

Betsi Cadwaladr University Health Board are pleased to offer Leadership & management, Manual Handling and Violence & Aggression training.

New dates have been released for the following sessions:-

HCSW CPD Sessions, including:-

 • Sensory Loss
 • Catheter Care
 • Nutrition
 • Stress
 • Documentation
 • De-escalation and Breakaway in Dementia Care
 • Fairness, Rights and Responsibilities

If you would to make a booking or further information regarding available courses or room hire across North Wales, please e-mail ABH.TrainingGroup@wales.nhs.uk.

Awareness courses and software training for disabled people

Click on this link for further information.

Free staff training/ fforddiant staff am ddim

The CADCentre UK Ltd is an approved training provider working in partnership with the Welsh Government to deliver the Work Based Learning training scheme. The aim of the scheme is to provide high-quality vocational training and assessment without incurring any financial costs to the employer whatsoever.

The training courses are FREE OF CHARGE and, after successful completion, the staff will receive City & Guilds certification. The training is predominantly for Welsh speaking staff, however if you have English speaking staff who are interested they can work on a 1:1 ratio.

Courses available are:-

 • Using IT - This course is suitable for all employees who use a computer on a daily basis. The qualification consists of training in Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, etc) along with Improving Productivity by Using IT and IT User Fundamentals. (There is also an advanced course for competent IT Users).
 • Business & Administration - This course is suitable for any staff in an administrative position. The qualification covers a wide range of topics from managing customer relations to using IT systems.
 • Customer Service - This course is for staff who are responsible for delivering customer service and who interact directly with the customer, for example sales or retail staff, staff working on service desks, call centre staff, etc. (This course is only available through the medium of Welsh).
 • Keyskills - Communication and Application of Number Keyskills are delivered alongside the qualifications and are at levels 1 or 2.
 • All training is delivered on-site and employees are eligible for the courses if they meet the following criteria:
  • Not on any other scheme which is funded by the government.
  • Contracted to work 30+ hours per week
  • Have been an EU resident for at least 3 years

For further information on the courses or to find out more please call Shareen Jarrett directly on Freephone 0808 2000 129 or you can e-mail shareen.jarrett@cadcentreuk.com.

Free training from Denbighshire Council

Denbighshire County Council is pleased to offer free training to Direct Payment Recipients and their staff, free of charge.

For further details, please visit their website or contact the Training Department at:

Workforce Development Team,
Russell House,
Churton Road,
Rhyl,
Denbighshire,
LL18 3DP

Alternatively, we can support you to identify courses with the local colleges, such as those offered by Llandrillo.

Coleg Llandrillo Cymru,
Llandudno Road,
Rhos-on-Sea,
LL28 4HZ.

Telephone: 01492 546 666

Fax: 01492 543 052

E-mail: admissions@llandrillo.ac.uk

Coleg Llandrillo Rhyl,
Cefndy Road,
Rhyl,
Denbighshire,
LL18 2HG.

Telephone: 01745 354 797

Fax: 01745 334 315

E-mail: rhyladmissions@llandrillo.ac.uk

New Horizons with G2G Communities and the Open University

G2G Communities are offering training courses and Open University flexible training courses, some of which may be free. All courses are supported and flexible with drop in sessions and virtual support.

More information is available in their leaflet.

Click here to go to go to our vacancies page.


Coming soon our resource directory.


facebook logo twitter logo 2 tiks credability Skills for care Disability confident committed